Bosch Solution 2000 - 7" Touchscreen Kits


Bosch 2000 + 7" Touch Screen + 2 PIRs Kit
Bosch 2000 + 7" Touch Screen + 2 Quads Kit
Bosch 2000 + 7" Touch Screen + 2 Tri-Techs (Pet Proof) Kit
Bosch 2000 + 7" Touch Screen + No Detector Kit
Bosch 2000 + 7" Touch Screen + Upgrade Kit